top of page

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Fotograf věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Tento text má za cíl Klienta informovat o
tom, jaké osobní údaje o Klientovi Fotograf zpracovává, za jakým účelem a z jakého důvodu k tomuto
zpracování dochází, komu je může předávat a v neposlední řadě jaké má Klient v souvislosti s tímto
zpracováním práva.
V rámci své činnosti Fotograf zpracovává osobní údaje vícero kategorií subjektů údajů, mezi něž patří
zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání, obchodní partneři a Klienti. Tento dokument ze své povahy
poskytuje základní obecný přehled o zpracování osobních údajů Fotografem. S dotazy týkajícími se
ochrany osobních údajů se také můžete na Fotografa obrátit prostřednictvím kontaktů uvedených v
obchodních podmínkách.

 1. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
  Fotograf důsledně dbá na to, aby zpracovával osobní údaje pouze v rozsahu nutném vzhledem k účelu
  jejich zpracování, a jakékoli zpracování se snaží minimalizovat. Fotograf téměř vždy zpracovává
  identifikační údaje, přičemž těmito jsou zejména jméno a příjmení Klienta a dále kontaktní údaje,
  kterými se rozumí zejména adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Další osobní údaje jsou
  zpracovávány v rozsahu zohledňujícím konkrétní účel zpracování, o němž je Klient informován v
  souvislosti se získáním jeho osobních údajů. Pokud chce Klient informace o rozsahu zpracování jakkoli
  doplnit, kdykoli se může na Fotografa, a to prostřednictvím emailu zaslaného na adresu kontaktů
  uvedených v obchodních podmínkách.

 2. Na základě jakých důvodů jsou osobní údaje zpracovávány?
  Fotograf zpracovává osobní údaje Klienta jen tehdy, je-li k tomu dán některý z právních důvodů.
  Ke zpracování může docházet buď:

 1. bez souhlasu klienta nejčastěji na základě plnění Smlouvy, oprávněného zájmu Fotografa nebo
  z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

 2. na základě souhlasu Klienta, pokud byl tento souhlas dán.
  Zpracování na základě plnění smlouvy:
  V případě, že je mezi Klientem a Fotografem uzavřena smlouva (a to i ústní), nebo v souvislosti s
  procesem jejího uzavření, je nezbytné, aby Fotograf zpracovával osobní údaje Klienta tak, aby Fotograf
  mohl plnit své práva a povinnosti z této Smlouvy. Z tohoto důvodu nepotřebuje Fotograf k takovému
  zpracování souhlas.
  Úkolem Fotografa je dbát na to, aby na základě tohoto důvodu byly zpracovávány pouze osobní údaje,
  které jsou vzhledem k uzavřené Smlouvě nezbytné, jakož i hlídat to, aby tyto osobní údaje byly
  vymazávány, jakmile nejsou nadále potřeba.
  Zpracování na základě plnění právních povinností:
  Zpracování osobních údajů může být Fotografovi uloženo na základě právních předpisů. V těchto
  předpisech může být Fotografovi stanovena přímo povinnost některé osobní údaje po určitou dobu
  uchovávat/zpracovávat, případně zpracování osobních údajů může být nezbytné s ohledem na splnění
  povinností Fotografa dle jednotlivých právních předpisů, které upravují jeho činnost. Vzhledem k této
  skutečnosti ani k tomuto zpracování není potřeba souhlasu Klienta.
  GDPR
  Pro bližší představu. Jste-li například zaměstnancem Fotografa, je Fotograf povinen určité osobní
  údaje zpracovávat s ohledem na plnění daňových povinnosti a odvodů na zdravotní a sociální pojištění.
  I v tomto případě Fotograf dbá na to, aby osobní údaje byly zpracovávány v minimálním rozsahu po
  minimální možnou dobu.
  Zpracování na základě oprávněného zájmu:
  Fotograf může osobní údaje zpracovávat i tehdy, je-li toto zpracování v jeho oprávněném zájmu a toto
  zpracování je přiměřené vzhledem k základním právům a svobodám Klienta, resp. tento oprávněný
  zájem má přednost před těmito základními právy a svobodami. Ani v tomto případě nevyžaduje právní
  úprava ke zpracování osobních údajů souhlas.
  Příkladem takového zpracování může být například zpracování osobních údajů poté, co Fotografa
  kontaktujete, a dané zpracování nelze podřadit pod zpracování na základě plnění smlouvy. Na základě
  tohoto oprávněného zájmu je Fotograf oprávněn zpracovávat také například přiměřené informace o
  svých zaměstnancích nutné k provádění kontroly jejich činnosti. Za určitých okolností je Fotograf
  oprávněn se na vás obracet i s marketingovými a reklamními sděleními, a to i přes to, že jste k tomu
  nedali souhlas.
  Pokud máte pocit, že k jakémukoli zpracování na základě oprávněného zájmu Fotografa dochází
  neoprávněně, máte právo proti tomuto zpracování podat námitku, přičemž je povinností Fotografa
  prokázat, že tomu tak není. Pokud to Fotograf neprokáže, je povinen s takovým zpracováním přestat.
  Zpracování na základě souhlasu:
  Pokud jste Fotografovi poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, dochází ke zpracování i z
  tohoto důvodu. Veškeré souhlasy, které Fotograf získává, jsou zcela dobrovolné a vy nejste povinni jej
  poskytnout. Jeho neudělení nesmí být a není spojeno s pro vás jakkoli nepříznivými důsledky. Již udělený
  souhlas navíc můžete kdykoli bez jakýchkoli sankcí kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena
  zákonnost zpracování před tímto odvoláním.
  Na základě vašeho souhlasu jsou osobní údaje nejčastěji zpracovávány pro marketingové a reklamní
  účely, spočívající například v zasílání různých reklamních sdělení.
  Další důvody zpracování:
  V konkrétních případech mohou být osobní údaje zpracovávány i na základě jiných právních důvodu, o
  čemž byste měli vždy být s předstihem informování. V případě, kdy chcete informace o důvodech
  zpracování jakkoli doplnit, můžete se na Fotografa obrátit, a to prostřednictvím emailu zaslaného na
  adresu kontaktů uvedených v obchodních podmínkách.

 3. Doba zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou Fotografem zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s
  ohledem na účel a právní základ zpracování. Například zpracování osobních údajů na základě plnění
  Smlouvy zpracovává po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle takové
  Smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva dle Smlouvy. Ke zpracování na
  základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem. Osobní
  údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto
  oprávněného zájmu.
  GDPR
  Dochází-li ke zpracování na základě uděleného souhlasu, je doba zpracování uvedena v souhlasu,
  přičemž každý navíc má právo svůj udělený souhlas kdykoli odvolat.

 4. Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získávány?
  Fotograf získává osobní údaje z převážné většiny přímo od vás. V omezené míře jsou tyto osobní údaje
  Fotografovi předávány jinými subjekty, zejména obchodními partnery Fotografa, kteří vystupují jako
  samostatní podnikatelé. V některých případech mohou být osobní údaje získávány z veřejně přístupných
  zdrojů.

 5. Komu jsou osobní údaje předávány či zpřístupňovány?
  Fotograf je ve vztahu k osobním údajům v postavení správce, což znamená, že právě Fotograf
  vymezuje účely zpracování. V souvislosti s činností Fotografa mohou být osobní údaje předávány či
  zpřístupňovány dalším subjektům, a to ať už v postavení zpracovatele či správce.
  Těmito subjekty jsou například zaměstnanci Fotografa, kteří pracují pro Fotografa, nebo osoby, které
  Fotografovi poskytují účetní či daňové poradenství apod.
  Fotograf dohlíží na to, aby všichni partneři, kterým jsou osobní údaje předávány, dodržovali vysoký
  standard jejich ochrany. Fotograf nepředává osobní údaje žádnému subjektu, u něhož není tento
  standard zajištěn. Fotograf nepředává a nemá v úmyslu předávat osobní údaje mimo Evropskou unii.

 6. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči Fotografovi určitá níže uvedená práva, která
  Fotograf zaručuje.
  Právo na přístup
  Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po
  jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo Fotografa
  zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré
  informace měly být součástí dříve předaných dokumentů, neváhejte se v případě nejasností na Fotografa
  s žádostí o další informace obrátit.
  Právo na opravu
  V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás Fotograf zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné,
  máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.
  Právo na výmaz
  V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez
  zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,

 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je
  váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  GDPR

 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti
  zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů Fotografa, a je
  shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo

 • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné Fotografem přestalo být v souladu s obecně
  závaznými předpisy.
  Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro
  splnění právní povinnosti Fotografa nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  Právo na omezení zpracování
  V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních
  údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních
  údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv
  navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí
  Fotograf omezit, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,

 • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co
  je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich
  omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje Fotografovi stejně poskytli),

 • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro
  určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v části Právo
  vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je
  Fotograf povinen zpracování vašich osobních údajů omezit.
  Právo na přenositelnost
  Máte právo získat od Fotografa všechny vaše osobní údaje, které jste mu poskytli a které jsou
  zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve
  strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje
  snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v
  elektronických databázích.
  Právo vznést námitku proti zpracování
  Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného
  zájmu Fotografa. Osobní údaje poté Fotograf přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné
  oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.
  Právo odvolat souhlas
  Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu, máte kdykoli právo tento
  souhlas odvolat.
  Právo podat stížnost
  Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se stížností na
  dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  GDPR
  Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů
  Veškerá vaše práva můžete vůči Fotografovi uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu
  kontaktů uvedených v obchodních podmínkách. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu,
  maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho
  požadavku, je Fotograf oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.

bottom of page